Obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu

Provozovatelem e-shopu www.hajek-kaktusy.cz je Miloslav Hájek, Plaská 4, 330 11 Třemošná, IČ: 10366393, neplátce DPH je zapsán u Živnostenského úřadu v Plzni. Firma je vedena na finančním úřadě Plzeň-sever v Plzni. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

1. Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva - je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo, nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitel není.
 • Kupující - spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky, nebo užívá služby za jiným účelem, než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 • Kupní smlouva - objednávka kupujícího je pouze návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena až momentem potvrzení návrhu ze strany prodávajícího. Toto potvrzení prodávajícího není automatický email, který kupujícímu zašle ihned po vytvoření objednávky, ale email, který má v předmětu "Změna stavu objednávky", kde kupujícího informuje o dalším postupu vyřízení a stavu poptávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2. Informace o uzavřené smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebráni-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřena smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat, případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. Dodání zboží

 • Využíváme služeb České pošty.
 • Všechny ceny poštovného jsou uváděny včetně DPH.
 • Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do jednoho týdne, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající.  Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, doporučujeme, abyste uvedli tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty.
 • V případě, že je přepravní obal natolik poškozen a lze se domnívat, že i dodané zboží bude v důsledku vzniku poškození při přepravě vadné, nemá spotřebitel povinnost takovou zásilku přebírat a ihned tak uplatnit při převzetí rozpor s kupní smlouvou. O nepřevzetí zásilky z důvodů jejího poškození, kdy se jedná o rozpor s kupní smlouvou, uveďte tento svůj projev vůle do předávacího protokolu přepravce, pošty.

4. Platební podmínky

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky, nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

5. Způsoby plateb

 • Platba na dobírku - při převzetí zásilky od České pošty, cena dle aktuálního ceníku České pošty.
 • Platba převodem - zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky na náš učet Fio banka 2101283213/2010.
 • Platba PayPalem - na adresu info@hajek-kaktusy.cz

Po dokončení objednávky najdete v potvrzovacím emailu podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol - číslo objednávky). Zboží Vám bude expedováno po přijetí platby na náš účet.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Na telefonním čísle +420 721 445 737 a nebo e-mailem na: info@hajek-kaktusy.cz

6. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího - spotřebitele

V souladu s § 53 (7) a § 54 občanského zákoníku má zákazník, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu navrácena kupní cena:

 • odešlete dopis (nejlépe emailem) na info@hajek-kaktusy.cz s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) do 14 dnů od převzetí plnění a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. Odešlete prosím mailem na info@hajek-kaktusy.cz a následně dopis přibalte ke zboží. Projev vůle o odstoupení od smlouvy dle výše uvedeného paragrafu občanského zákoníku lze provést i jinou formou, než byla zde uvedena. Z takového projevu vůle musí být ale zřejmé, jaké právo spotřebitel uplatňuje a musí být tento projev vůle doručen prodávajícímu v zákonné 14 denní lhůtě od převzetí plnění,
 • zboží doručte na adresu: Hájek-kaktusy, Plaská 4, 330 11 Třemošná.
 • Neposílejte zboží na dobírku (nebude převzato) a doporučujeme Vám zboží pojistit,
 • při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 15 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy,
 • v případě nesplnění zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, tedy takové odstoupení od smlouvy nebude prodávajícímu doručeno nejpozději 14 den od převzetí plnění, nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět,
 • v případě nesplnění ostatních podmínek má prodávající právo na kompenzaci, která bude vyjadřovat ponížení hodnoty vráceného zboží. Případně se může spotřebitel s prodávajícím dohodnout na zpětvzetí svého odstoupení od smlouvy.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně z části jestliže zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy již není k dispozici.

8. Odpovědnost za vady zboží - záruka

Všechny záruční reklamce, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží, řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, budou vám v nejkratším možném termínu vráceny peníze na váš účet. Pro urychlení řešení reklamce výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení, musí být reklamované zboží vráceno kompletní.

Pokud kupující svým nesprávným užíváním věc poškodí, nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Spotřebitel má právo veškeré své výhrady k dodanému zboží uvést do přepravního protokolu, případně může odmítnout převzít zásilku (důvod takového odmítnutí uvede do přepravního protokolu), pokud je zřejmé, že předmět plnění není ve shodě s kupní smlouvou a uplatnit tak rozpor s kupní smlouvou ihned při převzetí.

Záruční práva

 • Při prodeji zboží je záruční doba 1 měsíc.
 • Spotřebitel při uplatnění záruky má: právo na výměnu vadného zboží, nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

9. Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

 • Práva odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.
 • Reklamace zboží - se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude toto zboží vyměněno za stejný kus nebo vrácena již zaplacená částka zpět.
  O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 15 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 • Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
 • V případě oprávněné reklamce má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
 • Na stav reklamce se můžete průběžně informovat mailem na info@hajek-kaktusy.cz.

10. Ochrana osobních dat

Veškeré Vaše osobní údaje, které vložíte do elektronické objednávky, budeme spravovat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, především je nebudeme zveřejňovat ani zpřístupňovat třetím osobám. Vyjímkou je zpřístupnění osobám bezprostředně zapojených do realizace Vaši objednávky, kterým Vaše osobní údaje poskytneme pouze v nezbytné minimální míře.

Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při vyplnění objednávky uvést následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresu pro fakturaci a dodání zboží
 • Elektronickou adresu (email)

Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při vyplnění objednávky uvést následující údaje:

 • Název firmy
 • Adresu pro fakturaci a dodání zboží
 • Elektronickou adresu (email)

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

11. Váš souhlas

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Vyjímku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky (platba na dobírku).

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naši databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním na email info@hajek-kaktusy.cz.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

12. Informace o -

 • zákazech dovozu určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území EU a do určitých chráněných zón vymezených na území EU - příloha A a příloha B
 • zvláštních a rovnocenných požadavcích, které musí při dovozu na území EU nebo při přemísťování na tomto území a při dovozu do určitých chráněných zón vymezených na území EU a při přemísťování v těchto zónách, splňovat určité rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty - příloha C a příloha D
 • vysoce rizikových rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech - otevřít
 • výjimkách z požadavku na rostlinolékařské osvědčení pro malá množství určitých rostlin, s výjimkou rostlin určených k pěstování, a rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí, které jsou dováženy do EU jako součást osobního zavazadla cestujících a nejsou určeny k profesním nebo obchodním účelům - otevřít

Domů Mapa stránek Na začátek stránky

Copyright © 2012 - 2023 Hájek kaktusy.cz - Rostliny Severní Ameriky a Mexika | Cactus e-shop